dimecres, 28 de desembre de 2011

PER INSTAR LA GENERALITAT AL BLOQUEIG DE LES PRESTACIONS DE RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (RMI) ALS IMMIGRANTS EXTRACOMUNITARISAtès que un dels requisits per obtenir la prestació de Renda Mínima d'Inserció (RMI) requereix que no es podrà rebre la prestació si el sol·licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar posseeix béns mobles o immobles.
Atès que comprovar això al nostre país és fàcil, ja que es pot realitzar en el Registre de la Propietat una Recerca per Titular introduint el nom o DNI i l'àmbit geogràfic nacional, obtenint una Nota de Localització Negativa o Positiva on apareixen tots els registres en els quals aquest titular posseeix una propietat. Però si l'Òrgan Tècnic Administratiu de l'RMI, que valora els expedients, no disposa de la Nota de Localització emesa pel Registre de la Propietat de totes les sol·licituds de l'RMI que s'han concedit fins ara, estaria cometent una negligència amb els diners públics.
Atès que en alguns països, com per exemple al Marroc, coexisteix una dualitat legislativa que regula el règim de la propietat immobiliària on els béns immobiliaris estan subjectes a dos règims totalment diferents en funció de si es troben inscrits en els Registres de la Propietat o no:
 1. Ens trobem que d'una banda, existeix la propietat immobiliària inscrita en el Registre de la Propietat. En aquest cas, la possessió del bé està documentada en un títol de propietat inscrit en un Registre oficial.
 2. I d'altra banda, coexisteixen les propietats no registrades, denominades "Melk", les quals es regulen per normes de dret musulmà. El document que sustenta aquest tipus de propietat rep el nom de "moulkia". Aquestes propietats no es troben inscrites en un registre i consisteixen en una acta emesa per una espècie de notari corànic ("el Hadoul"), i es fonamenten sobre la base dels testimoniatges de 2 Hadoul o bé 12 testimonis que confirmen la possessió del bé.
I atès que la dualitat legislativa o l'opacitat administrativa que regula el règim de la propietat immobiliària en alguns països dificulta la comprovació i verificació d'aquest requisit per obtenir la prestació de l'RMI. I que els sol·licitants de l'RMI procedents de països on el règim de la propietat és dual i no disposen d'un servei telemàtic d'informació registral accessible a les administracions del nostre país, aquests sol·licitants, no haurien de tenir accés a les prestacions mentre als seus països d'origen no habilitin un sistema per a la comprovació registral.
El sistema dual del règim de la propietat al Marroc que s'esmenta en aquesta Moció, és tan sol un exemple per il·lustrar l'opacitat administrativa existent en la majoria de països extracomunitaris. Segurament existeixen països que ni tan sols disposen de Registre de béns.
El fet que al nostre país existeixi un sistema transparent per esbrinar la possessió de béns d'un titular i que aquest fet no es doni en molts països extracomunitaris, vulnera el nostre sistema de Benestar Social i suposa un buit legal a l'hora de valorar amb imparcialitat i objectivitat els expedients dels sol·licitants del RMI. Aquesta situació discrimina als autòctons a causa que els nostres béns patrimonials són públics i accessibles a l'administració, mentre els béns que puguin posseir els immigrants extracomunitaris als seus respectius països, no són detectables per als Òrgans Tècnic-Administratius que valoren els expedients.
La bona administració dels recursos públics és una obligació. Per tant, tenim dret a exigir a l'Òrgan Tècnic-Administratiu que compleixi amb la Bona Administració que contempla el mateix Estatut d'autonomia de Catalunya en el seu Article 30, punt 1 i que diu: "Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d'interès general. Les administracions públiques han de fixar les condicions d'accés i els estàndards de qualitat d'aquests serveis, amb independència del règim de llur prestació".  Senyories! una de les condicions que es requereixen per l'obtenció d'aquesta prestació, és que el sol·licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar no posseeixi béns mobles o immobles. Sembla ser que aquestes condicions solament són aplicables als autòctons a causa que la nostra administració no té accés als registres patrimonials de molts països extracomunitaris, i aquest fet vulnera el dret d'accés en condicions d'igualtat per als autòctons.
En el punt 2 del mateix Article de l'Estatut diu: "Totes les persones tenen dret que els poders públics de Catalunya les tractin, en els afers que les afecten, d'una manera imparcial i objectiva, i que l'actuació dels poders públics sigui proporcionada a les finalitats que la justifiquen". Em pregunto... On està la imparcialitat i l'objectivitat?
 1. Tenint en compte l'opacitat administrativa dels països d'origen extracomunitaris, aquí el que seria objectiu, és traslladar als sol·licitants a les seves respectives ambaixades o als seus països d'origen.
 2. Aquí no tenim perquè permetre la vulnerabilitat a la qual estem exposats per l'opacitat dels règims dels països d'origen dels immigrants extracomunitaris.
 3. No podem permetre que ens saquegin els nostres escassos recursos públics sense cap tipus de control, afeblint la nostra economia i que després vinguin els Àrabs amb els seus petrodólares a comprar el país.
Senyories! Tant la nostra legislació en temes d'immigració, com la nostra deficient administració de l'estat de benestar social, té més forats que un formatge de Gruyere i que un Windows 98 sense apedaçar. I aquesta proposta de resolució, és una mostra d'aquest fet.
Per aquest motiu, el Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció del següent acord:
Instar al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a l'Òrgan Tècnic Administratiu de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), que valora els expedients, i a la Comissió Interdepartamental de l'RMI de la Generalitat, al bloqueig de les prestacions de l'RMI als immigrants extracomunitaris procedents de països en els quals no es pugui comprovar i verificar la possessió o titularitat de béns immobles.

No obstant això, el Ple decidirà.

dimecres, 21 de desembre de 2011

Entrevista a Maresme 360

Entrevista que vaig fer abans de les eleccions generals, per al maresme360.cat

 • L'atur ha tornat a augmentar de forma considerable, la crisi sembla que no té fi i la seva empremta també es nota al Maresme. Quines propostes té PxC per mirar de revertir aquesta situació? 
Estem patint una crisi sense precedents. En el millor dels casos i sota les previsions més optimistes no es crearà ocupació neta fins el 2015. I no vull pensar en les previsions d'altres pronòstics més pessimistes que allunyen aquest horitzó fins al 2020. Sense mesures de xoc immediates i dràstiques, la taxa d'atur assolirà el nivell esgarrifós del 30% o més, molt aviat.
La crisi i l'atur tenen solució fora de la globalització, en un marc en el qual l’Estat aposti per una economia social i no pel benefici del mercat i dels grans capitals. La globalització és un fenomen que ens ha portat immigració massiva i s’ha emportat la nostra indústria a altres països. Trencar amb la globalització implica en primer lloc reduir el nombre d’immigrants, reindustrializar el nostre territori i restablir el sistema aranzelari a les importacions de països no comunitaris.


 • Què en pensa de les retallades del Govern de la Generalitat? Són necessàries? 
El que cal retallar és el turisme sanitari, el de les prestacions socials o el turisme fiscal i penal. Les deficiències en la llei d'estrangeria, el reagrupament familiar i la falta de control i regulació de la immigració és el que realment retalla els drets dels qui cotitzen per un servei de qualitat i aquest fet constitueix una autèntica estafa al contribuent.

 • Quant a mobilitat hi ha diversos projectes sobre la taula que són molt importants per la comarca. Un d'ells és la Ronda de Mataró i del Baix Maresme? Quin és el posicionament de PxC en aquest tema? L'autopista s'hauria d'alliberar del peatge tal com defensen algunes veus?
Considerem més important preservar els pocs espais naturals que ens queden, ja no solament per motius tan evidents com el medi ambient i l'ecològic, si no també perquè el ciment i la invasió urbanística destrueixen uns recursos vitals que posen en risc el futur de la nostra supervivència, autosuficiència i identitat. Amb una bona restructuració i redisseny del nyap que es va realitzar en els accessos i sortides al costat del Mataró Parc, hi hauria prou. Evidentment s'hauria d'alliberar el peatge, ja són massa anys que als maresmencs ens ha tocat pagar.


 • I en gestió d'infraestructures ferroviàries, cap a on ha d'anar la comarca? 
Seria necessari disposar d'una bona connexió ferroviària amb la comarca del Vallès Oriental així com desplaçar de la costa la línia que actualment travessa el Maresme trencant el front marítim i fer-ho, des de Blanes, a l'aeroport de Barcelona. Tot això respectant sempre les zones d'interès agrícola i els recursos naturals.
 • Turisme: quin és el model pel que aposta PxC per a la comarca? 
La comarca disposa de bones platges, muntanya, jaciments arqueològics, modernisme, museus, etc. Per potenciar el turisme caldria tenir en compte el tipus i estil de l'oferta hotelera que es pretén dissenyar i construir. Aquesta oferta hauria d'oferir diversitat, distinció, exclusivitat i singularitat. Entre la clàssica i tradicional oferta hotelera caldria donar lloc a la creació d'ofertes en ressorts temàtics com per exemple els basats en bioconstrucció amb les últimes tecnologies en disseny i confort, gastronomia amb productes autòctons i galeria temàtica en temes medi ambientals. També ressorts temàtics històrics amb dissenys d'habitacions i espais ambientats en diferents èpoques de la nostra història, etc.


 • Quines propostes teniu per resoldre el finançament dels Ajuntaments?
Reformar la participació en els impostos de l'Estat regulada per la Llei d'Hisendes Locals. Cal reformar aquesta Llei perquè els impostos que l'Estat retorni reflecteixin la recaptació impositiva local derivada de l'activitat econòmica i també tinguin en compte la població censada.


 • S'han d'eliminar administracions com Consells Comarcals tal com defensava fa unes setmanes Joaquim Nadal?
Si, a més dels Consells Comarcals caldria suprimir el Senat.


 • Demani el vot
Nosaltres no demanem el vot perquè qui vota a Plataforma per Catalunya sap què es farà amb el seu vot, la resta no.