diumenge, 22 de gener de 2012

Per la suspensió de l'atorgament de llicències per el període d'un any per a centres de culte a la ciutat de Mataró
Atès que l'associació Cultural Musulmana Al-Ouahda vol traslladar la mesquita que té ara al C/Energia a un altre local del mateix polígon industrial de Mata-Rocafonda, per ampliar l'espai, ja que segons ells s'ha quedat petit per la vinguda massiva de creients d'aquesta confesió a la nostra ciutat.Atès que actualment a la ciutat de Mataró ja tenim quatre mesquites: dues al polígon industrial del Pla d'en Boet, una al de Mata-Rocafonda, i una quarta a l'avinguda Jaume Recoder, i ja tindria que ser suficient per atendre les necessitats de la citada comunitat.

Atès que això pot generar conflictes de convivència entre veïns del barri, sense deixar de banda l'efecte trucada que pot atreure a més, ja que tendeixen a comprar o llogar vivendes a prop dels centres de culte.

Atès el creixement exponencial dels problemes de convivència i de seguretat ciutadana, amb una disconformitat manifesta per part dels veïns que pot alterar encara més la convivència que arrosegui al barri de Rocafonda a la formació d'un gueto.

Atès que és necessari replantejar la normativa actualment vigent al municipi de Mataró en relació als centres de culte, per tal que permeti donar resposta a les necessitats existents al municipi  i alhora analitzar la possibilitat de tancament del conjunt dels centres de cultes existents al municipi que no reuneixen condicions.

Atès que l’article 73 del DL 1/2010, de 3 d’Agost, pel qual s’aprova el Text refós  de la Llei d’urbanisme que disposa que els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures de planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial.

Vist que el termini màxim d’aquesta suspensió potestativa és d’un any, d’acord amb el que disposa l’article 74 del mateix text legal.

Vist que el Ple és l'òrgan competent segons estableix l'art. 52 del decret legislatiu 1/2003, de 28 d’Abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció del següent acord:

1. Aprovar la suspensió de l'atorgament de llicències d’obertura i ús de centres de culte a la ciutat de Mataró pel termini d’UN ANY d’acord amb l’establert als articles 73 i 74 del DL 1/2010, de 3 d’Agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme. Aquesta suspensió s’extingirà en tot cas per les causes previstes a l’article 103.4 del Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme.

No obstant això, el Ple decidirà.

MATARÓ, 18/01/2012; PLATAFORMA PER CATALUNYA PRESENTARÀ UNA MORATÒRIA PER EVITAR LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA MESQUITA A MATARÓ


Mataró | Redacció. - La portaveu de Plataforma per Catalunya a Mataró, Mònica Lora, ha manifestat que la formació identitària presentarà una proposta de resolució per la suspensió de la concessió de llicències per a la construcció de nous centres de culte a la capital del Maresme.
Mònica Lora al polígon Mata-Rocafonda

L’anunci arriba després que el primer tinent d’alcalde de Mataró, el convergent Joaquim Fernández, confirmés en la sessió plenària del passat dijous 12 de gener la intenció de la comunitat musulmana de traslladar la mesquita del polígon Mata-Rocafonda a un nou local amb més capacitat.

Lora ha denunciat l’efecte trucada que això generarà a la ciutat, i ha assegurat que “Mataró, que conta a hores d’ara amb quatre mesquites, pot acabar convertint-se en lloc de pelegrinatge per als musulmans d’altres comarques catalanes.” 


Si als creixents problemes de convivència i de seguretat ciutadana li sumem una mesquita en projecte que conta amb la total disconformitat per part dels veïns les possibilitats que el barri de Rocafonda esdevingui un gueto augmenten exponencialment –ha prosseguit.


La portaveu identitària ha assenyalat el risc de fractura social que suposa acollir més individus d’una comunitat “amb poc esperit d’integració i convivència tal i com es fa palès dia darrere dia a Mataró”.
La proposta de resolució contempla també replantejar la normativa actual vigent a Mataró en relació als centres de culte per tal que permeti analitzar la possibilitat de tancament dels centres instal•lats al municipi que no compleixin amb les normatives legals.


La portaveu de PxC a Mataró ha assegurat que el seu partit presentarà una proposta “de debò”, en referència a l’actitud del PP, que pretenia “que el govern local insti al servei de llicències a treballar en la moratòria”, tot desentenent-se del tema. Una actitud “covard”, segons Lora, qui afirma que “això i no res és el mateix. El Partit Popular juga, com sempre, a tirar la pedra i amagar la mà, perquè té una doble moral que li fa caure constantment en una enorme contradicció política”.

La portaveu identitària ha recordat que “els populars han permès que s’edifiquin mesquites a les comunitats on governen, com Madrid, València o Múrcia”, i ha denunciat l’oportunisme amb què ha actuat el Partit Popular de Mataró.

Mònica Lora ha conclòs recordant que Plataforma Per Catalunya és l’únic partit que ha aconseguit el tancament i l’anul•lació de llicències per construir mesquites. PxC va aturar la construcció d’una mesquita a Premià de Mar l’any 2003, i l’any passat va aconseguir que l’Ajuntament de Salt fes una moratòria en la construcció d’una mesquita salafista i va clausurar-ne una altra a Sant Adrià del Besòs.Plataforma per Catalunya presentará una moratoria para evitar la construcción de una nueva mezquita en Mataró 

Mataró | Redacció. - La portavoz de Plataforma per Catalunya en Mataró, Mònica Lora, ha manifestado que la formación identitaria presentará una propuesta de resolución para la suspensión de la concesión de licencias para la construcción de nuevos centros de culto en la capital del Maresme.


El anuncio llega después de que el primer teniente de Alcalde de Mataró, el convergente Joaquim Fernández, confirmara en la sesión plenaria del pasado jueves 12 de enero la intención de la comunidad musulmana de trasladar la mezquita del polígono Mata-Rocafonda a un nuevo local con más capacidad.

Actual mezquita de Mata-Rocafonda

Lora ha denunciado el efecto llamada que esto generará en la ciudad, y ha asegurado que “Mataró, que cuenta ahora mismo con cuatro mezquitas, puede acabar convirtiéndose en lugar de peregrinaje para los musulmanes de otras comarcas catalanas”.


Si a los crecientes problemas de convivencia y de seguridad ciudadana le sumamos una mezquita en proyecto que cuenta con la total disconformidad por parte de los vecinos las posibilidades de que el barrio de Rocafonda se convierta en un gueto aumentan exponencialmente –ha proseguido.
La portavoz identitaria ha señalado el riesgo de fractura social que supone acoger más individuos de una comunidad “con poco espíritu de integración y convivencia tal y como se hace patente día tras día en Mataró”.

La propuesta de resolución contempla también replantear la normativa actual vigente en Mataró en relación a los centros de culto para que permita analizar la posibilidad de cierre de los centros instalados en el municipio que no cumplan con las normativas legales.

La portavoz de PxC en Mataró ha asegurado que su partido presentará una propuesta “de verdad”, en referencia a la actitud del PP, que pretendía “que el gobierno local inste al servicio de licencias a trabajar en la moratoria”, desentendiéndose del tema. Una actitud “cobarde”, según Lora, quien afirma que “esto y nada es lo mismo. El Partido Popular juega, como siempre, a tirar la piedra y esconder la mano, porque tiene una doble moral que le hace caer constantemente en una enorme contradicción política”.

La portavoz identitaria ha recordado que “los populares han permitido que se edifiquen mezquitas en las comunidades donde gobiernan, como Madrid, Valencia o
Murcia”, y ha denunciado el oportunismo con que ha actuado el Partido Popular de Mataró.

Mònica Lora ha concluido recordando que “Plataforma Per Catalunya es el único partido que ha conseguido el cierre y la anulación de licencias para construir mezquitas. PxC detuvo la construcción de una mezquita en Premià de Mar en 2003, y el año pasado consiguió que el Ayuntamiento de Salt hiciera una moratoria real en la construcción de una mezquita salafista y clausuró otra en Sant Adrià del Besòs”.


WWW.E-NOTICIES.CAT, 18/01/2012; PXC VOL ATURAR LA CONSTRUCCIÓ D'UNA MESQUITA

Al·leguen que "Mataró ja en té quatre i pot convertir-se en lloc de pelegrinatge"

Redacció.-
La portaveu de Plataforma per Catalunya a Mataró, Mònica Lora, ha manifestat que la formació presentarà una proposta de resolució per a la suspensió de la concessió de llicències per a la construcció de nous centres de culte a la capital del Maresme.

L’anunci arriba després que el primer tinent d’alcalde de Mataró, el convergent Joaquim Fernàndez, confirmés en la sessió plenària del passat dijous 12 de gener la intenció de la comunitat musulmana de traslladar la mesquita del polígon Mata-Rocafonda a un nou local amb més capacitat.

Lora ha denunciat l’efecte crida que això generarà a la ciutat, i ha assegurat que “Mataró, que compta a hores d'ara amb quatre mesquites, pot acabar convertint-se en lloc de pelegrinatge per als musulmans d’altres comarques catalanes".

“Si als creixents problemes de convivència i de seguretat ciutadana li sumem una mesquita en projecte, que compta amb la total disconformitat per part dels veïns, les possibilitats que el barri de Rocafonda esdevingui un gueto augmenten exponencialment” ha prosseguit.

La portaveu ha assenyalat el risc de fractura social que suposa acollir més individus d’una comunitat “amb poc esperit d’integració i convivència tal com es fa palès dia darrere dia a Mataró”.WWW.ALERTADIGITAL.COM, 18/01/2012; PxC QUIERE DETENER LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MEZQUITA EN MATARÓ PARA EVITAR QUE LA CIUDAD SE CONVIERTA EN UN CENTRO DE PEREGRINACIÓN ISLÀMICA


Redacción.-
La portavoz de Plataforma per Catalunya (PxC) en Mataró, Mònica Lora, ha manifestado que la formación identitaria presentará una propuesta de resolución para la suspensión de la concesión de licencias para la construcción de nuevos centros de culto en la capital del Maresme.

El anuncio llega después de que el primer teniente de alcalde de Mataró, el convergente Joaquim Fernández confirmara en la sesión plenaria del pasado jueves 12 de enero la intención de la comunidad musulmana de trasladar la mezquita del polígono Mata-Rocafonda a un nuevo local con más capacidad.

Lora ha denunciado el efecto llamada que esto generará en la ciudad, y ha asegurado que “Mataró, con cuatro mezquitas, puede acabar convirtiéndose en lugar de peregrinaje para los musulmanes de otras comarcas catalanas”.

“Si a los crecientes problemas de convivencia y de seguridad ciudadana le sumamos una mezquita en proyecto que cuenta con la total disconformidad por parte de los vecinos las posibilidades de que el barrio de Rocafonda se convierta en un gueto aumentan exponencialmente” ha proseguido.

La portavoz identitaria ha señalado el riesgo de fractura social que supone acoger más individuos de una comunidad “con poco espíritu de integración y convivencia tal y como se hace patente día tras día en Mataró”.

La propuesta de resolución contempla también replantear la normativa actual vigente en Mataró en relación a los centros de culto para que permita analizar la posibilidad de cierre de los centros instalados en el municipio que no cumplan con las normativas legales.

La portavoz de PxC en Mataró ha asegurado que su partido presentará una propuesta “de verdad”, en referencia a la actitud del PP, que pretendía que “el gobierno local inste al servicio de licencias a trabajar en la moratoria”, desentendiéndose del tema. Una actitud “cobarde”, según Lora, quien afirma que “esto y nada es lo mismo. El Partido Popular juega, como siempre, a tirar la piedra y esconder la mano, porque tiene una doble moral que le hace caer constantemente en una enorme contradicción política”.

La portavoz identitaria ha recordado que “los populares han permitido que se edifiquen mezquitas en las comunidades donde gobiernan, como Madrid, Valencia o Murcia”, y ha denunciado el oportunismo con que ha actuado el Partido Popular de Mataró.

Mónica Lora ha concluido recordando que “Plataforma Per Catalunya es el único partido que ha conseguido el cierre y la anulación de licencias para construir mezquitas. PxC detuvo la construcción de una mezquita en Premià de Mar en 2003, y el año pasado consiguió que el Ayuntamiento de Salt hiciera una moratoria real en la construcción de una mezquita salafista y clausuró otra en Sant Adrià del Besòs”.WWW.LAVANGUARDIA.COM, 21/01/2012; PROPONEN PROHIBIR NUEVAS MEZQUITAS EN MATARÓ

LA CONCEJAL MÓNICA LORA (PXC) PIDE SUSPENDER LAS LICENCIAS DE LOS CENTROS DE CULTO

Mataró. (Redacción).- La portavoz de PxC ha manifestado que su formación presentará en el próximo plenario una propuesta de resolución para la suspensión de licencias que impida construir nuevos centros de culto en la capital del Maresme. Una decisión que ha tomado su formación después que el gobierno de CiU admitiera que la comunidad musulmana tiene la intención de trasladar la mezquita del polígono Mata-Rocafonda a un nuevo local con más capacidad.

Lora considera que la iniciativa generará un "efecto llamada" y ha asegurado que Mataró, que en la actualidad cuenta con cuatro mezquitas "puede acabar convirtiéndose en lugar de peregrinaje para los musulmanes de otras comarcas". Opina que si a los crecientes problemas de convivencia "sumamos una mezquita que cuenta con la disconformidad de los vecinos" la posibilidad que el barrio de Rocafonda acabe convirtiéndose en un gueto "aumentan exponencialmente".

De igual forma, la portavoz de PxC pide replantear la normativa vigente en relación a los centros de culto para que permita analizar la posibilidad de cerrar aquellos que no cumplan con la normativa vigente.

dimecres, 4 de gener de 2012

Seguir treballant per els de casa

Estem contents per el treball que estem realitzat durant aquests primers mesos de legislatura. Som l'únic grup de l'oposició que treballa de forma sincera i amb energia complint amb el nostre programa electoral. 

Els últims esdeveniments sobre CiU-PP-PSC ens reafirmen quan parlem de casta política, el poder els cega. Nosaltres apostem per el futur, i la nostra defensa a l'Ajuntament serà clara aquest pròxim any: Ocupació i Seguretat. 

Mataró tancarà l'any amb prop de 14.000 aturats, un 10% més que fa un any que enquista de forma estructural un dels principals mals que patim avui en dia, i és normal que aquesta situació indigni als nostres veïns. Això mateix és el que ens fa treballar dia a dia per fer front a la pèrdua dels drets socials i laborals, el tancament de quiròfans, els barracons a les escoles o el milió de catalans que viu al llindar de la pobresa, mentrestant els immigrants han rebut ajudes milionàries a través del Pacte Nacional per la Immigració amb prop de 4.000 M. €, el doble del que pagarà la generalitat en interessos aquest any. 

Mataró necessita millorar la seguretat dels barris, actuar amb contundència contra la competència deslleial que és fa contra el comerç autòcton, obrir ponts de diàleg per incentivar l'economia i derrocar la classe política que tant mal fa a la nostra ciutat.

M'agradaria poder donar-vos unes bones festes, i que no quedes només en un desig.

dimarts, 3 de gener de 2012

Primer nadó de l'any a la ciutat de Mataró

Mataró | Comunicat de Premsa.-  El primer nadó de l'any torna a ser una notícia negativa per la ciutat de Mataró. Com ja és habitual, és fill d'immigrants, en aquest cas marroquins i evidencia la greu crisi demogràfica que pateix Catalunya, on la natalitat autòctona està sent oblidada.
Segons Mònica Lora, portaveu de PxC a l'Ajuntament de Mataró "La casta política amb el suport dels especuladors i les multinacionals potencien amb ajudes i polítiques permissives la natalitat immigrant respecte a l'autòctona, perquè prefereixen persones que trenquin el mercat laboral i provoquin competència deslleial, perquè davant d'aquesta inestabilitat poden així retallar drets i liquidar l'estat del benestar". Segons Lora "mentrestant els nostres joves s'ho pensen mil vegades abans de tenir un nen, els immigrants ho fan a preu fet, ja que saben que tenen les esquenes ben cobertes per les facilitats en ajudes que els atorguen els polítics". PxC vol remarcar també la importància del suport a la família i la natalitat autòctona que és un dels eixos vertebradors del seu programa electoral, i les diferents mesures que posaria en pràctica en aquest sentit.
Lora critica també les declaracions de Joan Mora, Alcalde de Mataró que després de realitzar visita ha afirmat que segurament ja estaven "plenament integrats" pel fet de portar uns anys a Mataró. Per PxC ha estat molt agosarat en aquestes declaracions perquè portar un jersei del Barça no és estar integrat, i recorda els greus conflictes de convivència i seguretat realitzats per persones de la comunitat magrebina a diferents barris de Mataró com Rocafonda o Cerdanyola.


Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC)
Mataró, 3 de Gener de 2012